ชั้น 4/8 ปี 2558

ผลงานนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ปีการศึกษา 2558

เลขที่ในห้อง เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล link ที่อยู่ เว็บบล็อก ของนักเรียน
6 30843 นาย วชิรวิทย์ ญาณะทาน http://jrvcrv2543.wordpress.com
12 30875 นาย วรภัทร มณีขัตย์ http://teaymoto.wordpress.com
24 31025 นาย ปฏิภาณ บัวระวค์ http://kodomosby.wordpress.com