ชั้น ม.4/7 ปี 2557

ผลงานของนักเรียน ชั้น ม.4/7 ปีการศึกษา 2557

เลขที่ในห้อง เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล link ที่อยู่ เว็บบล็อก ของนักเรียน
1 30087 นาย กันตพล ดวงดี http://thainorthtz.wordpress.com
2 30123 นาย เจนณรงค์ อิ่นแก้ว http://chuttermaetha.wordpress.com
3 30130 นาย พิทักษ์ชน สายวังจิต http://alovea008.wordpress.com
4 30166 นางสาว จุฑามาศ สุยะใหญ่ http://nookjuthamat.wordpress.com
5 30171 นางสาว ทิพย์ราตรี คำมาวัง http://thipratree.wordpress.com
6 30175 นางสาว นริศา ยาธิ http://icecynarisa.wordpress.com
8 30197 นางสาว ศรัณย์พร พยาเทพ http://sinerezsine.wordpress.com
11 30300 นาย อชิรวิทย์ วรรณโณภาส http://achirawitsby.wordpress.com
16 30415 นาย ธรรมรัตน์ สีหาบุตร http://topynwa30415.wordpress.com
17 30418 นาย ธีระศักดิ์ บุญยะสิงห์ http://beamlucifer.wordpress.com
18 30443 นางสาว กมลรัตน์ เรือนอุโมงค์ http://paysby9.wordpress.com
19 30451 นางสาว ชญานิน กินดุก http://chayanin30451.wordpress.com
20 30458 นางสาว ธิติสุดา สายสิงห์ http://earnnoii.wordpress.com
21 30461 นางสาว เบญจวรรณ หล้าคำ http://friendhaha.wordpress.com
23 30471 นางสาว วิจิตรา แสงพิงค์ http://fahvijitra.wordpress.com
25 30478 นางสาว หริณลักษณ์ ศรีบุญเรือง http://fangnoiisby.wordpress.com
26 30510 นาย วรากร สุใจ http://jamespkza.wordpress.com
27 30513 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ตีแก้ว http://steekaew.wordpress.com
28 30520 นาย เสฏฐวุฒิ เดคำกาศ http://residentdeltar.wordpress.com
32 30559 นาย อมรเทพ พญามงคล http://pongzapoo07.wordpress.com
33 31960 นาย ภูบดี สว่างภักดี http://pubodee15.wordpress.com
34 32616 นาย เกรียงศักดิ์ ชะบุญ http://kdkendykriangsak.wordpress.com
36 32618 นาย บูรณ์พิภพ สราญสิริบริรักษ์ http://kapookosite.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s