ชั้น ม.4/8 ปี 2559

ผลงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ปีการศึกษา 2559

เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล link ที่อยู่ เว็บบล็อก ของนักเรียน เลขที่ในห้อง
34201 นาย เกียรติภูมิ ปัญญาพิทักษ์พงศ์ http://pee0889912696.wordpress.com 7
34202 นาย ชัยวัฒน์ จิตรสูงสุด http://chaiwat2016.wordpress.com 8
34203 นาย ชัยวัฒน์ ต๊ะกัน http://cchaiwattakan.wordpress.com 9
34209 นาย ธีรธิษณ์ วิบูลย์ธนโสภณ http://tung196.wordpress.com 15
34211 นาย ปฏิภาณ ธัญหมอ http://firstsphinx.wordpress.com 17
34215 นาย ภูมินันท์ กันตุ่น http://phuminan.wordpress.com 21
34221 นาย สหรัฐ คลองข่อย http://gian1150236.wordpress.com 26