ผลกระทบของเทคโนโลยี

ผลกระทบของเทคโนโลยี

กิจกรรมการเรียนรู้

ศึกษาเสร็จแล้วให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

 1. เทคโนโลยีมีผลต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไร
  1.1 ผลกระทบด้านบวกของเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง
  1.2 ผลกระทบด้านลบของเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง
 2. ให้ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่นักเรียนสนใจหัวข้อละ 1 อย่าง พร้อมทั้งอธิบายว่าเทคโนโลยีที่นักเรียนเลือกมีความจำเป็นกับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้
  2.1 Communication Technology
  2.2 Education Technology
  2.3 Agriculture Technology
  2.4 Medical Technology

+++++ ++++++++++ สร้าง page ใหม่ เพื่อส่งตอบท้ายชั่วโมงค่ะ ++++++++++++++

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s